logo
Murray N. Rothbard

Egalitarizmus mint lázadás a természet ellen

és más esszék

Anarchokommunizmus

Így közvetlenül elküldheted az ebook olvasódnak is az esszét

Miután az Új Baloldal elhagyta az eddigi laza, rugalmas, ideológiamentes álláspontját, az Új Balosok két ideológiát tettek vezérelvükké: a marxizmus-sztálinizmust és az anarcho-kommunizmust.

A marxizmus-sztálinizmus sajnálatos módon meghódította az SDS-t [Students for a Democratic Society, egy újbaloldali diákaktivista mozgalom az 1960-as évek Amerikájában; a ford.], de sok balost, aki kivezető utat keresett a sztálinista áramlat bürokratikus és államista zsarnokságából, vonzott az anarcho-kommunizmus.

Számos tettre kész, szövetségeseket kereső libertárius pedig vonzódni kezdett egy anarchista hitvalláshoz, ami látszólag az önkéntes megoldásokat magasztalja és a kényszerítő Állam eltörlését követeli.

Viszont végzetes elhagyni és szem elől téveszteni a saját elveinket, miközben szövetségesek után kutatunk bizonyos taktikai tevékenységekhez.

Az anarcho-kommunizmus - mind eredeti Bakunyin-Kropotkin formájában, mind jelenlegi irracionalista és „szűkösség utáni” változatában - szöges ellentétben áll a valódi libertárius elvvel.

Például ha van valami, amit az anarcho-kommunizmus jobban gyűlöl és gyaláz, mint az Államot, az a magántulajdonhoz való jog: ami azt illeti, az anarcho-kommunisták államellenességének épp az a fő oka, hogy - hibásan - azt hiszik, hogy az Állam a magántulajdon teremtője és védelmezője, és így a magántulajdon eltörlésének egyetlen módja az Államapparátus elpusztítása.

Teljesen képtelenek megérteni, hogy az Állam mindig is a magántulajdonjogok nagy ellensége és támadója volt.1

Továbbá a szabadpiac, a nyereség-és-veszteség gazdaság, a magántulajdon és az anyagi bőség – mind egymás folyománya - iránti gyűlöletükből és megvetésükből az anarcho-kommunisták az anarchizmust helytelenül a kommunális élettel, a törzsi osztozkodással és az újkeletű ifjúsági drog-rock kultúránk többi elemével azonosítják.

Az egyetlen jó dolog, amit az ember elmondhat az anarcho-kommunizmusról az, hogy a sztálinizmussal ellentétben az ő kommunizmusuk állítólag önkéntes lenne. Feltételezhetően senkit sem kényszerítenének arra, hogy belépjenek a kommunákba -  azokat pedig, akik egyénileg élnének tovább, és továbbra is piaci tevékenységeket folytatnának,  háborítatlanul hagynák.

Vagy mégsem?

Az anarcho-kommunisták mindig is extrém homályosan és ködösen beszéltek az általuk javasolt jövőbeli anarchista társadalomról. Sokan közülük azt a mélységesen anti-libertárius tant terjesztik, miszerint az anarcho-kommunista forradalomnak el kell majd koboznia és el kell törölnie minden magántulajdont, hogy mindenkit elválasszanak a tulajdonuk iránt érzett pszichológiai kötődéstől.

Továbbá nehéz elfeledni a tényt, hogy amikor a spanyol anarchisták (a Bakunyin-Kropotkin féle anarcho-kommunisták) átvették az irányítást Spanyolország jelentős része fölött az 1930-as polgárháborúban, az összes pénzt elkobozták és elpusztították a területükön belül, és azonnal kikiáltották a halálbüntetést a pénz használatáért. Ezek közül egyik sem győzi meg az embert az anarcho-kommunizmus jó, önkéntes mivoltáról.

Az anarcho-kommunizmus az összes többi területen a csintalantól az abszurdig terjed.

Filozófiailag ez a tan nyílt támadás az egyéniség és az értelem ellen. A kommunizmus minden ágazata gyűlöli az egyén magántulajdon iránti vágyát; életkörülményei javítására, szakosodására, profit- és jövedelemszerzésre törekvését. Ehelyett mindenkinek kommunákban kellene élnie, meg kellene osztania csekély javait a társaival, és nagy gonddal biztosra kell mennie abban, hogy nem múlja felül kommunális társait.

Legyen önkéntes vagy kényszeralapú, a kommunizmus összes formájának gyökere az egyéni kiválóság iránti mélységes gyűlölet, bizonyos emberek természetes vagy intellektuális felsőbbrendűségének tagadása, és az a vágy, hogy minden egyént lerángassanak egy kommunális hangyaboly szintjére. A hamis „humanizmus” nevében az irracionális és mélységesen emberellenes egalitarizmusuk célja, hogy mindenkit megfosszanak egyedi és becses emberi mivoltától.

Továbbá az anarcho-kommunizmus megveti az értelemet és annak folyományait: a hosszútávú terveket, az előrelátást, a kemény munkát és az egyéni teljesítményt; ehelyett az irracionális érzéseket, a szeszélyt és a hóbortokat magasztalja – mindezt a „szabadság” nevében. Az anarcho-kommunisták „szabadságának” semmi köze nincs a valódi libertárius elvhez, a személyközi támadás vagy molesztálás hiányához; az ő „szabadságuk” azt jelenti: az ésszerűtlenség, a megvizsgálatlan szeszély és a gyerekes hóbort rabszolgájának lenni. Az anarcho-kommunizmus egy társadalmi és filozófiai szerencsétlenség.

Gazdaságilag az anarcho-kommunizmus egy abszurditás. Az anarcho-kommunista el szeretné törölni a pénzt, az árakat és a foglalkoztatást, és azt javasolja, hogy a modern gazdaságot pusztán a „szükségek” valami központi adatbankban tárolt automatikus nyilvántartására alapozva üzemeltessék. Egyetlen másodpercet sem pazarolna erre az elméletre senki, aki rendelkezik a legcsekélyebb mennyiségű gazdasági ismerettel.

Ötven évvel ezelőtt Ludwig von Mises felfedte, hogy teljességgel lehetetlen egy tervezett, pénz nélküli gazdaságot a legprimitívebb szint felett üzemelni. Megmutatta, hogy a pénz-árak elengedhetetlenek a szűkös javaink – munka, föld és tőkejavak - racionális allokációjához azokra a területekre, ahova a fogyasztók a leginkább szeretnék őket, és ahol a legnagyobb hatékonysággal üzemelhetnek. A szocialisták elismerték Mises kihívásának igazát, és – mindhiába – elkezdték kutatni, hogy miként lehetséges egy racionális piaci árrendszer a szocialista tervgazdálkodáson belül.

Az oroszok, miután röviddel a Bolsevik Forradalom után megpróbálkoztak a kommunista pénz nélküli gazdasággal a „hadikommunizmusuk” keretein belül, borzalommal tekintettek a gazdaságukra, amint a pusztulás felé menetelt. Még Sztálin sem próbálta újjáéleszteni azt, és a Második Világháború után a Kelet-Európai országok átélték e kommunista elképzelés teljes elhagyását, és a szabad piacok, a szabad árrendszer, a nyereség-és-veszteség tesztek és a fogyasztói bőség felé történő gyors haladást.

Nem véletlen, hogy pontosan a kommunista országok közgazdászai vezették az elfordulást a kommunizmustól, a szocializmustól és a központi tervezéstől a szabad piacok irányába. Nem bűn a közgazdaságtani tudatlanság, ami elvégre egy specializált szakterület és sokan a “lehangoló tudománynak” tekintik. De teljesen felelőtlen dolog hangos és lármás véleményt hangoztatni közgazdaságtani témákban a tudatlanság állapotában maradva. Az efféle agresszív tudatlanság mégis az anarcho-kommunizmus hitvallásának szerves részét képezi.

Ugyanez elmondható arról a széles körben – mind az újbalosok, mind az anarcho-kommunisták között – elterjedt hitről, miszerint többé nem kell aggódni a termelés gazdaságossága miatt, mivel állítólag egy „szűkösségen túli” világban élünk, ahol nem merülnek fel ilyen problémák. De míg a szűkösség állapota nyilvánvalóan felsőbbrendű nálunk, mint a barlanglakóknál, még mindig a mindent átható gazdasági szűkösség világában élünk.

Honnan fogjuk tudni, hogy a világ elérte a „szűkösség utáni” állapotot? Egyszerűen, amikor az összes termék és szolgáltatás, amit valaha szeretnénk, annyira bőségesen elérhetővé válik, hogy az áruk nullára zuhan; röviden, amikor úgy tehetünk szert az összes termékre és szolgáltatásra, mint az Édenkertben – erőfeszítés nélkül, munka nélkül, szűkös erőforrások használata nélkül.

Az anarcho-kommunizmus anti-racionális szellemét Norman O. Brown, az új „ellenkultúra” egyik guruja fejezte ki:

A nagy közgazdász, von Mises megpróbálta megcáfolni a szocializmust azzal, hogy demonstrálta, hogy a csere eltörlésével a szocializmus lehetetlenné teszi a gazdasági kalkulációt, és így a gazdasági racionalitást. […] De ha von Misesnek igaza van, akkor amit felfedezett, az nem egy cáfolat, hanem a szocializmus pszichoanalitikus igazolása. […] A kortárs intellektuális élet egyik szomorú iróniája az, hogy a válaszok, amiket a szocialista közgazdászok adtak von Mises érveire, megpróbálták bemutatni, hogy a szocializmus nem inkompatibilis a „racionális gazdasági kalkulációval” – azaz, hogy képes megtartani a gazdálkodás embertelen elvét. (Life Against Death, 1959, 238-39. o.)

A tény, hogy a racionalitás és a közgazdaságtan elhagyása a „szabadság” és a szeszély érdekében a modern termelés és civilizáció szemétre dobásához és a barbarizmushoz való visszatéréshez vezet, egyáltalán nem zavarja az anarcho-kommunistákat és az új „ellenkultúra” képviselőit. De nem fogják fel, hogy a primitivizmushoz való visszatérés éhezést és halált jelentene szinte az egész emberiségnek, és fogcsikorgató túlélést azoknak, akik megmaradnak.

Ha teljesül a vágyuk, észre fogják venni, hogy éhenhalás közben valóban nehéz vidámnak és „el nem nyomottnak” maradni. Mindez visszavezet minket a nagy spanyol filozófus, Ortega Y Gasset bölcsességéhez:

Az étel hiánya által okozott zavar során a csőcselék elindul kenyér után kutatni, és az eszköz, amit ehhez használ, rendszerint a pékségek elpusztítása. Ez azon attitűd szimbólumaként szolgálhat, amit – magasabb és összetettebb fokon - napjaink tömegei tanúsítanak a civilizáció felé, ami eltartja őket. […] A civilizáció nem „csak itt van,” nem önfenntartó.

A civilizáció mesterséges. […] Ha élvezni szeretnéd a civilizáció előnyeit, de nem állsz készen a civilizáció fenntartásával foglalkozni – véged. Egy pillanat alatt civilizáció nélkül találod magad. Egyetlen botlás, és amikor visszanézel, minden szertefoszlott. Megjelenik előtted a primitív erdő, természetes állapotában, mintha elhúzták volna a tiszta Természetet takaró függönyt. Az őserdő mindig primitív, és fordítva, minden, ami primitív, puszta őserdő. (José Ortega Y Gasset: A tömegek lázadása)

  • Murray N. Rothbard 1970. Január 1.

Lábjegyzetek

  1. [Lásd például Murray N. Rothbard: Az Állam anatómiája; Hans-Hermann Hoppe: Marxista és Osztrák osztályelemzés]

Oszd meg ezt a bejegyzést:
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5