logo
Constantin-Francois Volney

Birodalmak Romjai

Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról

IX. A kormányok és törvények keletkezése

Így közvetlenül elküldheted az ebook olvasódnak is az esszét

Bekövetkezett azután, hogy az emberek a kölcsönösen egymásnak okozott bajokban békéért sóhajtoztak; szerencsétlenségeik okairól gondolkozva, így szóltak: „mivel szenvedélyeink egymás megrontására vezettek és miután mindegyikünk mindent el akar nyelni, nincs egyikünknek se semmije; amit az egyik elrabol ma, azt elragadja holnap a másik. Nevezzünk ki ítélőbírákat, kik jogaink fölött őrködjenek és viszálykodásainkat ítéletükkel elintézzék. Így, miután közös védelem és kezesség alatt állna mindenkinek az élete és a vagyona, nyugodtan élvezhetjük a természet összes javait.”

És a társadalmak kebelében szerződések jöttek létre, melyek az egyén cselekvésének és jogainak zsinórmértékévé és törvénnyé lettek; elöljárókat neveztek ki, hogy erre ügyeljenek; a nép ezekre bízta a mérleget jogai mérlegelésére és a pallost a vétségek büntetésére.

Az erő és tevékenység egyensúlya szerencsésen helyreállott. Az igazság és a méltányosság neve a földön ismeretessé és tiszteltté vált.

Ily módon a rendetlenség, melyet az ostobaság idézett elő, a bölcseség által jóvá lett téve. Hogy saját élményeit biztosíthassa, tisztelte a másokét, a telhetetlenség ellensúlyát pedig a felvilágosult ön­szeretetben találta meg.

Így lett az önszeretet örökös rugója minden egyénnek és szükséges alapja minden összeköttetés­nek. Ezen törvénynek tiszteletéből függött a nemzetek sorsa. Ha a közmegegyezés útján létrejött törvények ezen célhoz hűek marad­tak és ennek sugallatát követték, akkor így az egyének szerencséjének tömegéből közboldogság, közjólét fejlődött; ellenkező esetben, szíve sugalla­tától megfosztva tétlenségben tengett, és így az egyének gyengeségéből közgyengeség keletkezett.

Belülről tehát a kormányok és a törvények mél­tányossága fokozta a birodalmak fényét és jólétét, külhatalmuk pedig azoknak buzgalma által volt megteremtve, kik a közjólét iránt érdeklődtek. Az emberek szaporodása által azonban nehezebbé váltak a viszonyok és a jogok meghatározása is bonyolultabb lett; a szenvedélyek folytonos játéka előre nem látott eseményeket teremtett; a szerző­dések hiányossá, semmissé lettek. A tör­vények végrehajtói azoknak célját eltévesztve vagy elferdítve, zavarba és ren­detlenségbe hozták a társadalmakat. A törvények romlottsága és a kormányok igazságtalansága lett az alapja a népek szerencsétlenségének és az államok leigázásának.

És e bajok mind a telhetetlenségből és a tudatlanságból származtak.

Oszd meg ezt a bejegyzést:
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5