logo

Esszék a szocializmus témájában

A műemléképítők
Ayn Rand
A műemléképítők
Ami valaha állítólagos ideál volt, mára elnyűtt csontváz, ami madárijesztőként zörög a szélben az egész világ felett, de az embereknek nincs bátorságuk ahhoz, hogy felnézzenek és felfedezzék a véres rongyok alatt vigyorgó koponyát. Ez a csontváz a szocializmus. Ötven évvel ezelőtt talán volt néhány mentsége (bár igazolása nem) a széles körben elterjedt hitnek, miszerint a szocializmust a jóakarat fűti és az emberi jólétre törekszik. Ezt a hitet ...
szocializmuskommunizmus
Miért volt szocializmus a nácizmus, és miért totalitárius a szocializmus
George Reisman
Miért volt szocializmus a nácizmus, és miért totalitárius a szocializmus
Ma csupán az a célom, hogy megfogalmazzak két fő érvet: (1) hogy bemutassam, miért volt a náci Németország szocialista nem pedig kapitalista állam; és (2) hogy bemutassam, miért szükséges a szocializmushoz – a termelési tényezők állami tulajdonlására alapuló gazdasági rendszerhez – totalitárius diktatúra. Ludwig von Mises számos nagy hozzájárulásának egyike annak bemutatása, hogy a náci Németország szocialista állam volt. Amikor az ember arra g...
szocializmuskommunizmusnácizmus
Szocializmus vagy haladás
Gustav Cassel
Szocializmus vagy haladás
A szocializmus lényege a harc a magánvállalkozás és a magántulajdonjog ellen. A szocializmus ennek következtében az ezekre a tényezőkre alapított társadalmi rend megsemmisítésére törekszik. A szocializmus képviselői esetleg célszerűnek találhatják, hogy gyakorlati programjukban törekvéseiknek bizonyos határokat szabjanak. Azonban a szocializmus kritikájának a mozgalom tulajdonképpeni eszmei tartalma ellen kell irányulnia és arra kell törekednie, ...
szocializmuskommunizmus
Cover img
Ludwig von Mises
2. Szocializmus
A Centro de Difusión Economía Libre vendégeként vagyok itt, Buenos Aires-ben. Mi is az economía libre? Mit jelent az, hogy a gazdasági szabadság rendszere? A válasz egyszerű: a piacgazdaságot - ezt a rendszert, amelyben a piacon keresztül, a társadalmi munkamegosztás keretein belül működnek együtt az emberek. Ez a piac nem egy hely; ez egy folyamat, ez a módja annak, ahogyan az egyének – eladással és vásárlással, termeléssel és fogyasztással –hoz...
szocializmuskommunizmus
A középút politikája a szocializmushoz vezet
Ludwig von Mises
A középút politikája a szocializmushoz vezet
A szocializmus és a kommunizmus összes változatának az a legalapvetőbb dogmája, hogy a piacgazdaság vagy a kapitalizmus rendszere az individualisták apró kisebbségének érdekében megkárosítja a tömegeket. Egyre növekvő szegénységbe taszítja a sokaságot. A dolgozó ember számára nyomort, rabszolgaságot, elnyomást, lealacsonyítást és kizsákmányolást tartogat, miközben gazdaggá teszi a tétlen és haszontalan paraziták osztályát. Ez a tan nem Karl Marx...
szocializmusárkontrollárszabályozás
Cover img
Paul Leroy-Beaulieu
A kollektivizmus fő tételeinek folytatólagos taglalása
A termelési eszközök közös tulajdonlása, a fogyasztási eszközök meghagyása egyéni tulajdonként, és a kereskedelem megszüntetése: ezekben foglalják össze a legelmésebb teoretikusok a kollektivizmus fő vonásait. Mint minden rendszernek, úgy a kollektivizmusnak is van negatív és pozitív oldala. Eleddig a negatív oldal maradt teljesen előtérben e tanelméletben A kollektivista írók minden erejüket arra fordították, hogy leírják korunk «kapitalisztiku...
kommunizmusszocializmusállamosítás
A kollektivizmus különböző formái
Paul Leroy-Beaulieu
A kollektivizmus különböző formái
Az előző fejezetben már kezdtük észrevenni, hogy a kollektivizmus miben különbözik a kommunizmustól és a szocializmustól. Rendszere nem oly külterjes, mint a kommunizmusé, de sokkal szabatosabbnak, alkalmazhatóbbnak tetszik, és az emberi szabadságnak állítólag nagyobb teret enged. A kollektivizmus fönnhéjazással és lenézéssel beszél formátlan bátyjáról, a kommunizmusról. Másfelől viszont szabatosabb és gyökeresebb módosításokat ajánl, mint a sz...
kommunizmusszocializmusállamosítás
A szocialista eszmék terjedése
Paul Leroy-Beaulieu
A szocialista eszmék terjedése
Amióta szerencsém van a «College de France» nemzetgazdasági tanszékét elfoglalni, leginkább arra fektettem hangsúlyt, hogy hallgatóimmal együtt az u. n. szociális kérdéseket tanulmányozzam. Mint Michel Chevalier helyettese, a javak eloszlásáról tartottam felolvasásokat; és arról, hogy a gazdasági viszonyok a vagyoni aránytalanságok kiegyenlítése felé igyekeznek közeledni. Felolvasásaim csakhamar könyvben jelentek meg, melyet a közönség némi figy...
kommunizmusszocializmusállamosítás
Bevezetés a második kiadáshoz
Paul Leroy-Beaulieu
Bevezetés a második kiadáshoz
Alig egy éve, hogy ennek a munkának az első kiadása megjelent; nem kell hát rajta sokat módosítanunk, midőn újból a közönség elé terjesztjük. Elég, ha egy pár sajtóhibáját kijavítjuk és röviden felelünk néhány bírálatra. A kollektivistákat, kiknek tanait, legalább Franciaországban, először tárgyalták nagyobb könyvben, megtiszteltetésben véltük részesíteni; de ők ezért kevés elismerést mutattak. Ahelyett, hogy cáfoltak volna, inkább csak gyalázt...
kommunizmusszocializmusállamosítás
Előszó a magyar fordításhoz
Paul Leroy-Beaulieu
Előszó a magyar fordításhoz
Mint egyike az újkori történelem s eszmefejlődés legérdekesebb s legjelentősebb mozzanatainak: a Szocializmus, az utóbb lefolyt két évtized alatt, folyton szélesbedő teret nyert, s oly tényezővé kezd válni, amely főleg a gazdasági élet szervezetére s alakulására immár félre nem ismerhető hatással van. Nincsen itt helye annak, hogy e jelenség okai és körülményei vizsgálásába ereszkedjünk, s azt a kérdést sem akarjuk vitatni, helyesen cselekszenek...
kommunizmusszocializmusállamosítás
Előszó az első kiadáshoz
Paul Leroy-Beaulieu
Előszó az első kiadáshoz
A társadalmi tévedések örökkévalók; csakhogy a különböző korszakokban különböző alakokat öltenek. A romanticizmus korszakában, a restauráció és Lajos Fülöp alatt láttuk az érzelgős. ábrándos, misztikus szocializmust. Egy negyedszázad óta a szociális ábrándozás más jelleget mutat. Felhagyott az érzelgéssel és a dialektikára adta magát. Mesterien bánik a tudomány fegyvereivel és a logikával. Egymás mellé fűz állítólagos elméleteket és a szellemek...
kommunizmusszocializmusállamosítás
IV. fejezet: Karl Marx történelmi kifogásai az ingó és ingatlan tulajdon ellen
Paul Leroy-Beaulieu
IV. fejezet: Karl Marx történelmi kifogásai az ingó és ingatlan tulajdon ellen
Mint tagadó módszer, a kollektivizmus azt állítja, hogy a mai társadalomban a tőkét nem a takarékosság és nem a tőkések eszessége teremti; abból az önkényes értéktöbbletből ered, melyet a tőkés a munkások termelvényéből nyer. Ezt a tantételt nagy furfanggal védi Karl Marx, és ezért gondosan kell azt taglalnunk, tanulmányozván, hogy szemeink előtt miképp alakulnak a tőkék. Előbb azonban szemügyre kell vennünk a kollektivizmus történelmi kifogását...
kommunizmusszocializmusállamosítás
IX. fejezet: Az allmendek és a községi javak
Paul Leroy-Beaulieu
IX. fejezet: Az allmendek és a községi javak
Nyugat-Európában itt-ott megvannak a nyomai annak birtokközösségnek, mely egyes történetírók szerint az aranykor jellemvonása volt. Ezek a nyomok megtalálhatók Svájc egyes félreeső hegyzugaiban. És ahogyan a régész elragadtatással bámulja meg a legjelentéktelenebb romot, és gyönyörűséget fedez fel bennük, melyeket más szem sehogy se vesz észre, úgy akadnak tudósok, akik nem győzik eléggé dicsőíteni egy rég eltűnt társadalmi szervezet eme tisztele...
kommunizmusszocializmusállamosítás
V. fejezet: A mezőgazdasági kollektivizmus
Paul Leroy-Beaulieu
V. fejezet: A mezőgazdasági kollektivizmus
Röviden taglaltuk a főbb előzetes kifogásokat, melyeket a kollektivista írók a mai „kapitalisztikus” társadalom ellen felhoznak. De jónak láttuk egy későbbi fejezetnek fenntartani azt, amit Karl Marx az olyan gazdasági jelenségekről mond, mint az érték, a tőke természete és alakulásának módja. Most behatóbban kell a tárggyal foglalkoznunk. Kétféle kollektivizmus van: részleges és korlátlan. Az első szerint közössé tennének, az együttességnek, a...
kommunizmusszocializmusállamosítás
VI. fejezet A primitív tulajdon fejlődése: Az orosz mir
Paul Leroy-Beaulieu
VI. fejezet A primitív tulajdon fejlődése: Az orosz mir
A magántulajdon a kollektivisták szerint bitorlás a kollektív birtok rovására, amely a népek ősi és normális rendszere volt. A föld kezdetben és még sok ideig a törzsé volt, a falué vagy pedig a legszélesebb értelemben vett családé, a kláné. Ezt a szervezetet ma is megtaláljuk a népeknél, melyeket a klasszikus előítéletekkel telített civilizáció még nem érintett és nem bomlasztott föl. Émile de Laveleye egyike azon íróknak, akik a legtöbb tudomá...
kommunizmusszocializmusállamosítás
VII. fejezet: A kollektív tulajdon Jáva szigetén
Paul Leroy-Beaulieu
VII. fejezet: A kollektív tulajdon Jáva szigetén
Miután a kollektív tulajdon formái és nyomai számosak, jó lesz azokat, egyiket a másik után szemügyre venni, még ha más égaljak alatt fordulnának is elő, olyan népeknél, melyeknek civilizációja nagyon eltér a mienktől. A jávai és indiai faluközösségek a társadalmi szervezet azon típusai közé tartoznak, melyek magukra vonták Émile de Laveleye jóindulatú figyelmét. Tudjuk, hogy Jáva jóléte milyen viszontagságokon ment keresztül. Ritka az a nagy te...
kommunizmusszocializmusállamosítás
VIII. fejezet: A közös tulajdon átalakulása magántulajdonná
Paul Leroy-Beaulieu
VIII. fejezet: A közös tulajdon átalakulása magántulajdonná
Állítsuk most össze a különböző megjegyzéseket, melyekre a régi birtokközösségi rendszerek fejtegetése alkalmat adott. Kezdetben, az emberi faj életének első éveiben, a föld látszólag közös tulajdon volt, és senkinek sem jutott eszébe tagadni ezt a közösséget. Pedig e kezdetleges durva viszonyok közt is, a család vagy az embercsoport, mely egy kerületben tanyázott, végső soron a magáénak tekintette azt, és bitorlásnak, igazságtalanságnak tekinte...
kommunizmusszocializmusállamosítás
X. fejezet: A nemzetek birtokává lett föld kiaknázása
Paul Leroy-Beaulieu
X. fejezet: A nemzetek birtokává lett föld kiaknázása
Figyelemmel néztük végig a történeti ciklust. Mindenütt, Kínában épp úgy, mint másutt, a közös birtok igyekezett, vagy igyekszik magántulajdonná átalakulni. Még a kis svájci kantonok se képeznek kivételt, mert az allmendek ott a területnek kis részét, a szántóföldeknek elenyésző töredékét képezik. Ha azt nem akarjuk állítani, hogy a világ a puszta véletlen szüleménye, ha az egyetemes jellegű társadalmi tényeket a természet törvényeinek megfelelő...
kommunizmusszocializmusállamosítás
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5