Balla Antal

 A liberalizmus történelme

Gazdasági és politikai tanításai

Ez a könyv mérsékelt igényekkel lép az olvasóközönség elé. Beleszorítani a szabadelvűséget, ezt a sokáig ellenállhatatlannak látszó romboló és alkotó erőt, politikai és gazdasági eredményeivel együtt egy kis kötetbe, úgy, hogy ne vétsünk a tudományos alaposság követelményei ellen, csaknem lehetetlen feladat. De célom nem ez volt; mindössze csak annyi, hogy rövid, világos, áttekintő előadásban megismertessem a magyar olvasóval a liberalizmus eredetét, lényegét, politikai, közgazdasági dogmáit, s rámutassak arra, hogy az emberiség a szabadelvű irányzatnak mennyit köszönhet. Azt hiszem, nem végeztem fölösleges vagy hiábavaló munkát. Mint újságíró, azokon a helyeken forgolódva, ahol a napi politika eseményeit tárgyalják, gyakran tapasztaltam, hogy mennyi illúziónak, rosszul értelmezett fogalomnak, és tévedésnek vagyunk áldozatai. Az emberek gyakran szidnak és hangulatok hatása alatt dicsőítenek politikai és társadalmi jelszavakat, melyeknek értelmével nincsenek tisztában. Milyen ellenmondás példáiul az, amikor ócsárolják a szocializmust, de közben követelik a mennél nagyobb mértékű állami beavatkozást!

 A liberalizmus problémájához a legnagyobb tárgyilagossággal nyúltam. Azzal az objektivitással és megértésre való törekvéssel tárgyalom a szabadelvűséget és a XIX. század vele kapcsolatos jelenségeit, amiket a magyar történetírók közül Ballagi Aladártól tanultam. Éppen ezért bizonyos megállapításaim és következtetéseim a magyarországi liberalizmusról nem egyeznek meg az általában elterjedt felfogásokkal, mert az elfogulatlan igazságszolgáltatás arra indított, hogy a Tisza-rendszerről nem éppen kedvező, de véleményem szerint igazságos kritikát mondjak.

Bármennyire törekedtem is a tárgyilagosságra, nem tudtam, de nem is akartam, megtagadni önmagam. Meggyőződéses individualista, tehát politikai és közgazdasági kérdésekben liberális vagyok; de viszont elismerem, hogy a liberalizmussal ellentétes irányok: a konzervativizmus, a szocializmus, a katolikus reakció, szintén szükségképpeniek. Ma egy fejtetőre állított világban élünk. A diktatúrajárvány és az államosító mánia azt mutatják, hogy sok ember visszavágyakozik a rég kimúlt, annak idején csődöt mondott életformákba. Én az újkor történelméből azt olvastam ki, hogy minden haladás, minden eddig elért eredmény az egyéni szabadságnak és az egyén autonómiájának köszönhető, és a két angolszász nemzet ma azért a világ ura, mert hű maradt ezekhez a tradíciókhoz. Meggyőződésem, hogy csak az individualizmusnak van jövője, és könyvemben azt próbálom igazolni, hogy minden olyan elv, mely az egyén leigázására törekszik, bármilyen formáiban jelentkezzék is, a haladás feltartóztatását jelenti. Mennyire sikerült ezt kimutatnom, annak elbírálására mások vannak hivatva.”

Online olvasás

A szerkesztő bevezetője
Előszó
Bevezetés

I. fejezet: A liberalizmus kezdetei

Az angol forradalom politikai eszméi
Locke tanításai és a Bill of Rights
Az Egyesült Államok alkotmánya

II. fejezet: A liberalizmus Franciaországban

Montesquieu és a felvilágosodási iskola
Az emberi jogok deklarációja és a forradalom alkotmányai
Az első köztársaság bukásától a 48.-i forradalomig

III. fejezet: A gazdasági liberalizmus

Quesnay és Adam Smith
Ricardo, Cobden és a manchesteri iskola
Friedrich List és a védővámrendszer

IV. fejezet: A XIX. század forradalmai és a liberális pártok keletkezése

A liberalizmus Németországban
A liberalizmus Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban.
A liberalizmus sorsa Franciaországban
A liberalizmus eredményei

V. fejezet: Az angol liberalizmus a XIX. században

A liberális reformok (1832-1867)
John Stuart Mill tanításai
A Gladstone-korszak reformjai
Az angol demokrácia

VI. fejezet: A liberalizmus ellenhatásai

A konzervativizmus
A szocializmus (kollektivizmus)
A katolikus reakció

VII. fejezet: A liberalizmus és a XX. század problémái

A demokrácia és a parlamentarizmus
A tőke és a munka
A liberalizmus jövője

VIII. fejezet: A liberalizmus Magyarországon

A történelmi előzmények
A felvilágosodási kor Magyarországon
A Martinovics-féle összeesküvés
Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos
A szabadelvű kor jelleme és eredményei
A kiegyezés után